Πώς κατανέμονται οι κίνδυνοι και οι ευθύνες στις συμπράξεις των ΟΤΑ με τον ιδιωτικό τομέα;

Οι κίνδυνοι και οι ευθύνες στις διαφορετικές φάσεις υλοποίησης του έργου κατανέμονται συνοπτικά μεταξύ του ΟΤΑ και του ιδιώτη επενδυτή ως εξής:  i. Ο ΟΤΑ  προσδιορίζει τις...

Ποια είναι συνοπτικά τα οφέλη των τοπικών κοινωνιών και των ΟΤΑ από τις συμπράξεις με τους ιδιώτες επενδυτές;

Οι συμπράξεις των ΟΤΑ με ιδιώτες επενδυτές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σχεδιασμένες κατάλληλα, είναι δυνατόν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές – χρήστες των υποδομών και των...

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ένας ΟΤΑ προκειμένου να συνεργαστεί με κάποιον ιδιωτικό φορέα για την υλοποίηση ενός έργου;

Η συνεργασία μεταξύ του ΟΤΑ και του ιδιωτικού φορέα μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του προς  υλοποίηση έργου. Οι κυριότερες μορφές...

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την υπογραφή μίας Σύμβασης ΣΔΙΤ;

Παρακάτω παρατίθενται οι επιμέρους αυτές διαδικασίες ανά στάδιο, με βάση τη χρονική σειρά κατά την οποία λαμβάνουν χώρα: 1. Υπαγωγή της Σύμπραξης στις διατάξεις του ν. 3389/2005 i....

Μπορεί ένας Δήμος να συμμετέχει στην χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου που αναλαμβάνει ιδιώτης;

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2, του Ν. 3389/2005 στη χρηματοδότηση της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών που υπάγονται στο νόμο αυτό, μπορούν να συμμετέχουν και οι δημόσιοι...

Ποιό θεσμικό πλαίσιο ενδείκνυται για την σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης;

Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3855/2010, με τις οποίες α) καθορίζονται εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας, θεσπίζεται το απαραίτητο θεσμικό...

Πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα των έργων ΣΔΙΤ σε όλη τη διάρκεια ζωής μίας σύμβασης;

Η διατήρηση της ποιότητας των έργων ΣΔΙΤ σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους αποτελεί το κριτήριο εκείνο που διασφαλίζει την καταβολή των πληρωμών του δημόσιου φορέα προς τους ιδιώτες αναδόχους...

Τις μελέτες των έργων αναλαμβάνει να τις υλοποιήσει ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός φορέας;

Κατά κανόνα οι ιδιωτικοί φορείς είναι εκείνοι που έχουν την ευθύνη της πραγματοποίησης και ολοκλήρωσης των απαραίτητων μελετών. Βεβαίως, ο καθορισμός και η συγγραφή των τεχνικών υποχρεώσεων (ή...