Τί είναι το InvestOTA;

Το InvestOTA είναι η διαδικτυακή πύλη που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει την ανάγκη των ΟΤΑ για προβολή των ανταποδοτικών επενδυτικών τους σχεδίων μέσω επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών. Σκοπός του InvestOTA είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και η ανάδειξη του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα ώστε να συνεργαστεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην υλοποίηση αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τη συγκέντρωση και καταγραφή των επενδυτικών σχεδίων των ΟΤΑ, για τα οποία αναζητείται ιδιωτική χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργήθηκε και λειτουργεί Βάση Δεδομένων που αποτελεί εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και τροφοδοτεί με συνέχεια και συνέπεια το InvestOTA.

Τέτοιου είδους ενέργειες δίνουν το έναυσμα στους Δήμους ούτως ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για τη προβολή των επενδυτικών τους έργων προς αναζήτηση επενδυτών.

Σημαντικό ρόλο στη συνέχιση της υλοποίησης των έργων αποτελεί η επιτυχής διασύνδεση των ΟΤΑ με Ιδιώτες – Επενδυτές. Το InvestOTA αποτελεί έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και ενημέρωσης των υποψήφιων επενδυτών και έναν τρόπο προσέλκυσης επενδύσεων για την υλοποίηση αναπτυξιακών, ανταποδοτικών έργων των ΟΤΑ, μέσω Συμπράξεων με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ, συμβάσεις παραχώρησης, μακροχρόνιες μισθώσεις κ.ά.).

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, οι επενδυτές που επισκέπτονται το InvestOTA θα ενημερώνονται άμεσα για το ευρύ και πολυποίκιλο φάσμα επενδυτικών κλάδων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παρέχονται χρήσιμα στοιχεία για τις τρέχουσες επενδύσεις σε τομείς όπως η Ενέργεια, το Περιβάλλον και ο Τουρισμός.

 

Φορέας Διαχείρισης του InvestOTA είναι η ΠΕΤΑ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, η οποία ιδρύθηκε το 1990 από φορείς της Αυτοδιοίκησης και οι κύριοι μέτοχοι της είναι η ΚΕΔΕ, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η ΕΝΠΕ, Περιφερειακές Ενώσεις και Αναπτυξιακές Εταιρείες, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση Ανταποδοτικών Επενδυτικών Σχεδίων και Συγχρηματοδοτούμενων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, καθώς και για την ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.