1 - Συντονισμός διαδικασιών σύναψης συμβάσεων

Για τη λήψη/προβολή της οδηγίας 2004/17 πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή της οδηγίας 2004/18 πατήστε εδώ


2 - ΣΔΙΤ και Κοινοτικό Δίκαιο συμβάσεων

Για τη λήψη/προβολή του COM 2004/327 πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του COM 2005/569 πατήστε εδώ


01 - Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3669/2008  πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.4053/2012 - άρθρο 35 - πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.4070/2012 - άρθρα 133-137, 141, 146, 186 - πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.4071/2012 - άρθρο 19 - πατήστε εδώ

 


02 - Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3389/2005 πατήστε  εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3483/2006 -άρθρο 16 - πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3746/2009 - άρθρο 78 - πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3775/2009 -άρθρο 25 - πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3840/2010 - άρθρο 12 - πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3982/2011 -άρθρο 73 -πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.4013/2011 - άρθρο 18 - πατήστε εδώ


03 - Μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3483/2006 πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3581/2007 πατήστε εδώ


04 - Συντονισμός διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Για τη λήψη/προβολή του Π.Δ.59/2007 πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Π.Δ.60/2007 πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3978/2011 - άρθρο 98 - πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.4072/2012 - άρθρο 239 - πατήστε εδώ


05 - Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3886/2010 πατήστε εδώ

06 - Διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3310/2005 πατήστε εδώ

07 - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Για τη λήψη/προβολή του Π.Δ.334/2000 πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Π.Δ.336/2002 πατήστε εδώ


08 - Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3852/2010 πατήστε  εδώ

Για τη λήψη/προβολή του Ν.4071/2012 πατήστε  εδώ


09 - Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων

Για τη λήψη/προβολή του Ν.3463/2006 πατήστε εδώ


1 - Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

Για τη λήψη/προβολή της Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ πατήστε εδώ

Για τη λήψη/προβολή της ΠΟΛ.1126/2012 πατήστε εδώ


2 - Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων

Για τη λήψη/προβολή του ΥΠΑ1291/2010 πατήστε εδώ

1 - Εγχειρίδιο για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών µέσω ΣΔΙΤ

Για τη λήψη/προβολή του αρχείου πατήστε εδώ


2 - Οδηγός για τη «ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ» υλοποίηση των συμπράξεων δήμων και ιδιωτικού τομέα

Για τη λήψη/προβολή του αρχείου πατήστε εδώ


3 - Οδηγός για τις μορφές συνεργασιών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την υλοποίηση έργων αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA

Για τη λήψη/προβολή του αρχείου πατήστε εδώ