Καταχώρηση Νέου Έργου

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΙnvestOTA για την προβολή των ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων των ΟΤΑ, προς αναζήτηση επενδυτών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς, εφόσον το επιθυμούν, να αποστέλλουν στην ΠΕΤΑ Α.Ε. (σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: erga_sdit@info-peta.gr συμπληρωμένα Δελτία Καταγραφής Νέων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία στοχεύουν να υλοποιήσουν μέσω Συμπράξεων με τον Ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ, συμβάσεις παραχώρησης, μακροχρόνιες μισθώσεις κ.ά.), προκειμένου να  καταγραφούν στη Βάση Δεδομένων και στη συνέχεια να δημοσιοποιηθούν στο portal.

Δελτίο Καταγραφής Επενδυτικού Σχεδίου ΟΤΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Γραφείο Υποστήριξης ΠΕΤΑ Α.Ε.

Τηλ.: 2132155600

Email: erga_sdit@infopeta.gr